حرکت در سبک زندگی سیاسی نقش کلیدی دارد

نویسنده و پژوهشگر حوزه فلسفه با اشاره به جایگاه فلسفه سیاسی مشاء در جامعه اسلامی ایران گفت: اساساً با توجه به آنکه ویژگی فلسفه مشاء پویایی و تحرک است، لذا می تواند در حوزه های مختلف از جمله امور سیاسی تاثیر بسزایی داشته باشد.

مرتضی یوسفی راد ادامه داد: باید توجه داشته باشید که دغدغه فیلسوف سیاسی کنکاش در مورد چیستی مباحث سیاست است مساله ای که در عصر حاضر نیز به توالی مطرح می شود.

این اندیشمند با بیان اینکه در دوره کنونی جهان نیازمند به یک نظم مطلوب است، تصریح کرد: این نظم در مرحله پایین تر و کوچک تر در جوامع نمود پیدا می کند، ضمن آنکه می دانیم نظمی که برخاسته از عقلانیت باشد قطعاً در پیشبرد اهداف جامعه تاثیر بیشتری دارد که مولفه اخیر در دین اسلام و همچنین فلسفه اسلامی و به ویژه فلسفه مشاء نمود بسیار بارزی دارد.

یوسفی راد ادامه داد: اگر جامعه را به سوی عقلانیت پیش ببریم توانمندی هایمان در ایجاد ارتباط با جوامع دیگر و فلسفه های دیگر دوچندان می شود. لذا معتقدم اگر بنا باشد در حوزه سیاست و نظام سیاسی از نظریه ویژه فلسفی بهره بگیریم فلسفه مشاء می تواند نمونه خوبی باشد که از ورای آن به سعادت و بهروزی در جامعه سیاسی برسیم.

وی با بیان اینکه اصل حرکت نقش کلیدی در زندگی سیاسی دارد، عنوان کرد: اگر قائل باشیم که عالم متکثر در حال حرکت و پویش است این جهش به این علت وجود دارد که اصولاً عوامل مختلفی در عالم سبب ایجاد این پویایی می شوند و جهان را به پیش می برند.

یوسفی راد افزود: اصل حرکت انسان را هرگز ایستا و ساکن نمی داند بلکه پویایی را عاملی برای رسیدن به کمال می داند و اساساً انسان برای آنکه دائم در صیرورت باشد، باید تلاش کند بنابراین این ویژگی خودبه خود در سیطره سیاست نیز بروز پیدا می کند لذا جامعه ای که می خواهد به غایت و سعادت خود دست یابد باید این موارد را مدنظر قرار داده و در حوزه سیاست افراد جامعه حضوری فعال داشته باشند که این امر در آینده ای نه چندان دور در حوزه انتخابات در کشور ما متجلی می شود.

این نویسنده حوزه فلسفه در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم فلسفه مشاء می تواند به عنوان یک مدل و الگو در حوزه سیاست در جامعه ای مانند جامعه ما ارایه شود و سیاست را بر مبنای اندیشه فیلسوفان مسلمان به مرحله اجرا برساند.