اهداف جهاد

اهداف جهاد
 

هدف معنوی قتال در راه خدا دست یافتن به اجر عظیم است در آخرت. اما هدف ظاهری جنگی که در راه خدا انجام می گیرد، آهنگ رهایی محرومانی است که نیروهای قاهر طاغوتی آنان را مورد ستم قرار داده و دفاع از خود نتوانند. مستضعفان یا ناتوانان کسانی هستند که قدرت های ستمکار آنان را ناتوان ساخته است و استثمار کرده و اراده و معنویات نفسشان را لگدکوب ساخته ولی با وجود این در برابر ظلم پایداری می کنند بدین امید که خداوند تعالی روی برایشان رهبرانی فرستد و آنان را از یوغ ستم آزاد نمایند .

 

هدف رزمجویان مسلمان آزادگی بندگان خداست از جامعه ستم و رژیم طاغوت. اما جنگجویان کافر جنگشان به خاطر برده ساختن آدمیان است و کشاندن ایشان در زیر یوغ طاغوت. طبیعتاً طاغوت ناتوان است زیرا می خواهد در برابر اراده مردم و فطرت حیات مقاومت کند . طاغوت برای پیروزی خود هر نقشه ای که بکشد راه به جایی نمی برد ، زیرا اعمال او خلاف زندگی انسانی است که خدایش آزاد آفریده است . اولین چیزی که مردم مستضعف و آنان که به خاطرشان می جنگد و باید از آن متمتع شوند ، ازادی از خوف طاغوت است زیرا بزرگترین عواملی که طاغوت به هنگام استثمار مردم، بدان تکیه می کند ترساندن مردم است و در هم شکستن قدرت معنوی آن ها ست و گرنه طاغوت هم انسانی است مثل دیگر افراد انسان .

 

پس چگونه می تواند دیگران را برده سازد؟ قدر ت طاغوت در ترس مردم است از او ، ترس از قدرت باطل او ، قدرتی که می خواهد هرچه بیشتر آن را در نظر مردم بزرگتر جلوه سازد . چون مردم از بیم طاغوت رهایی یافتند و دریافتند که او نیز چون دیگر افراد بشر است و ناتوان است و نقشه ها و حیله هایش واهی است آن وقت می توانند در برابر آن بایستند و او را برانند و درهم کوبند. امروزه ملتهای مقهور از قوای بزرگ طاغوت بیمناک اند زیرا طاغوتان مغزهای آنان را شستشو داده اند ، بنابراین اولین اقدام این است که خود را از وحشت َآنان برهانند تا بر او پیروز شوند. از این روست که قرآن در این آیات تاکید می کند که کید اینان ناتوان است و بر ملتهاست که از آنان نهراسند .

 

از آن جا که ارزش جنگ های اسلامی بسته به ارزش اهداف آن هاست باید دانست که نخستین و مهمترین آنها این است که به ملل دیگر تحت این شعار یا آن شعار نباید تجاوز کرد.

 

دوم اینکه جنگ باید برای خدا باشد و رزمندگان در راه خدا در جامعه از مقامی ارجمند برخورار باشند .

 

سوم اینکه از هدف های این جنگ آزاد کردن ملتهای مستضعف باشد . امت اسلامی همان قدر که در این آزاد سازی مسئول است ملتها نیز باید خود از سلطه طاغوتها در راه آزادی خویش تلاش ورزند . این تلاش گاه به مهاجرت است تا در این مهاجرت خود برای یک حمله ی جانانه علیه جباران و سلطه گران مهیا و تقویت کند .

 

هدف فرهنگی جنگ

جنگ در حال اشتعال آن هدفی فرهنگی دارد و آن از بین بردن فساد به گونه های مختلف آن پراکندگی ،فرمانروایی گردنکشان ،نظام های باطل، اسباب ستم و برپاداشتن حکم خدا در زمین ، و نه حکم گروهی به گروهی دیگر یا اشخاصی بر اشخاص دیگر ، به صورتی است که بر پیشوایان و عموم مردم به یک صورت اجرا شود .

 

البته اصل و اساس در اسلام صلح است وجنگ عارضه ای است که برای پیشگیری از باطل و استقرار حق پدید می آید و از این رو ، اسلام همان گونه که مردم را به جنگ فرا می خواند ، به صلح و رعایت عهد و پیمان – در صورتی که طرف دیگر به آن وفادار باشد – دعوت می کند . گرایش اسلام به صلح به خوبی از این فرمان الهی به پیامبرش آشکار می گردد .

 

« و ََ اِن جَنَحُوا لِلسَّلمِ فَاجنَح لَها وَ تَوَکَّل عَلَی اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ العَلِیمُ »

 

و اگر دشمنان به صلح گراییدند ، تو نیز به آن متمایل شو و بر خدا توکل کن که او شنوای داناست.

 

انتهای متن/هجر