برخی از شاخصه های یک زندگی جهادی

(جهادی کسی است که اولویتهای الهی رادر همه عرصه ها بر خویش ترجیح می دهد از معانی دقیق عبودیت خداوند متعال این است که هیچ کاری غیر از رضای او انجام نگیرد. بسیاری از انسانها در انتخاب مسیر زندگی، اولویتهای شخصی راترجیح می دهند ولی جهادی شخصی است که علت  تصمیم او ارزشهای الهی وانقلابی است به نظر شماچند نفر مانند شهید مجاهد چمران به خاطر خدا به دانشگاه رفتند؟؟؟)

افق بلندوتلاش فراوان

جهادی در پی دغدغه های بلند، تلاش طاقت فرسا می کند. او کم می خوابد وبیشتر کار میکند،شهید نواب صفوی از زندان آزاد می شود خبرنگار از او می پرسد هنوز ادامه می دهید؟می گوید:

«تا زمانی كه حكومت اسلامی برپا نشده و قوانین مقدس قرآن اجرا نشود تكلیف همه ما مبارزه است. حالا گاهی مبارزه به صورت مسلحانه است و گاهی به صورت تشكیل جلسات و سخنرانی، به هر حال من از روش سابقم كه مبارزه به هر دو صورت آن است دست بر نمی‌دارم حتی اگر چند سال دیگر زندانی می‌شدم.»

جهادی هیچ وقت طلبکار نیست

اخلاق خاصی می طلبد که فردی جهادی شود؛ انسان عصبانی وبدخلق نمی تواند جهادی بشود.او حتی اگر کار خوبی هم انجام دهد مطمئن نیست که آن کار مورد رضایت خدا قرار گرفته یا نه؟ لذا هیچ گاه مغرور نمی شود، به سابقه انقلابی بودن خود افتخار نمی کند وهمیشه خود را شرمنده مردم ووظیفه ای که دارد می داند.در جبهه های جنگ رزمندگانی بودندکه حاضر نبودند هزینه بیت المال برای آنها خرج شود،تا شهادت فاصله ای نداشتند ولی مواظب بودند لباسی که به آنها داده شده لطمه ای نبینند.نمی گوید من دارم جانم را میدهم واندازه لباسی حق دارم او حقی برای خودش قائل نیست.

شجاعت

جهادی ترسو یا مومن ضعیف کاری ازپیش نمی برد؛ او نمی تواند باعث اعتلای جبهه حق شود. انسان جهادی بایدقلبی پر ازیقین داشته باشدوقلب انقلابی هیچگاه مخلوط با شک و شبهه نمی شود. امام خمینی که به احمد آقا فرمودند:والله در زندگی ام طعم ترس را نچشیدم .یااین نقلی که از امام هست که فرمودند: وقتی که در قم مرا دستگیر کردند وبه تهران آوردند درمیان راه ماشین به کنار جاده رفت یک لحظه در پیش خودم احساس کردم که اگر بخواهند مرا بُکشند، دیدم که لحظه ای ترس ندارم وآماده هستم.