جهادوبهانه تراشی

برترین وظیفه مؤمن

برای آن که امت اسلامی آماده مبارزه گردد، ضروری است که همه ی افراد آن به عنوان یک اصل اساسی و از سر اخلاص بدان انتساب جویند و هیچ یک از خویشاوندان و نزدیکان خود را اگر کفر را برایمان ترجیح می دهند در شمار خویشاوندان و نزدیکان نیاورند، زیرا خلل در انتساب سبب خلل در ایمان می شود . اگر پدر و برادر و همسر و خاندان یا مال وتجارت و مسکن برای فردی دوست داشتنی تر از ایمان او به خدا و رسولش و جهاد در راه خدا باشد باید منتظر امر خدا باشد و بداند که خدا برای ظالمان و فاسقان هدایت و رستگاری نمی آورد. نظیر این خلل و اثر منفی آن در مبارزه و پیکار در روز حنین نمودار شد ، زیرا در این روز سپاه اسلام به افزونی شمار خود مغرور شد نه به ایمان خود و دیدیم که اتکاء به الت و عدت برایشان سودی نداد و منهزم شدند و زمین با همه گشادگی اش بر آنان تنگ شد . ولی خداوند بر دل پیامبر خود و مومنان آرامش فرستاد، آنسان که دلهایشان مطمئن گردید و لشگرهایی از سوی خود بفرستاد و کافران گریختند و به عذابی دردناک گرفتار آمدند .

جهادوبهانه تراشی

جهاد واجب است به هر صورتی که ممکن باشد چه به جان و چه به مال البته بعضی پنداشتند که جهاد سیاحت و سفر است یا جایی برای کسب وکار چون این گروه دریابند که جهاد مستلزم طی مسافتهای دور و تحمل مشتقات بسیار است آن را ترک می کنند و به خدا سوگند می خورند که توانایی رفتنشان نیست. اینان به خود زیان می رسانند . بر رهبری اسلامی است که جهاد را وسیله ای سازد برای کشف عناصر ناتوان و منافق و هر کس را که اجازت خواست که از جهاد تخلف ورزد و در خانه بماند ، اجازت ندهد، زیرا مومنان واقعی که تصمیم گرفته اند به مال و جان خویش در راه خدا جهاد کنند هرگز از این گونه بهانه ها نمی اورند . این گونه شک و تردیدها و بهانه جوییها ویژه کسانی است که به خدا و روز قیامت ایمان واقعی ندارند .

بسیج نیرووجهاد

بر هر کس واجب است که به قدر توانایی اش بسیج نیرو کند و در این راه فرقی نمی کند ، خواه جوان و مجرد باشد، بدون گرفتاری های اجتماعی و اقتصادی، یا پیرمردی ناتوان و فقیر باشد عیالمند با گرفتاری های اجتماعی و اقتصادی. در هر حال چون پای جهاد در میان آمد باید بسیج کند . حرکت برای خدا گاه جهاد است یا عمران است یا تهیه مقدمات جهاد است . از این رو قرآن مسئله را به گونه ای کلی عنوان کرده نه به صورت خاص .

بعضی گویند مراد از بسیج آسان سریه های رسول الله است که شمار کمی از آن ها به حرکت می آمدند و مراد از بسیج سنگین حرکت لشگر است با سلاح های سنگین و شمار فراوان اگر این تفسیر درست باشد معنی اش این است که هر فعالیت و جنبشی اعم از عمران یا جهاد که دسته جمعی و برای اسلام باشد فقط از مسئولیت هاتی دولت نیست بلکه هر گروهی می تواند دست به اقدام زند و برای تحقق آن قیام کند.

جهاد به مال یعنی هزینه کردن هر چه از معیشتش – در صورتی که با قناعت توام باشد – افزون آید .

جهاد به جان تنها شهادت در راه خدا نیست بلکه مراد از آن کار جدی در راه خدا هم هست.

جهاد به مال و جان در مرحله ی آمادگی برای پیکار است از این رو جهاد به مال را بر جهاد به جان مقدم داشت زیرا برای هر جنگی سرمایه از ضروریات اولیه است . امتی که در راه خدا جهاد می کند آینده خود را می سازد و دژ استقلال خود را بنا می کند و به آرزوها و رویاهای خویش در تمدن و رفاه جامه ی عمل می پوشد . در حالی که جامعه ای که همه به منافع خود چشم دارند هر فردی برای خود تلاش می کند و مصالح خاص خویش رادر نظر دارد چنین مردمی در اولین رویارویی با دشمن شکست می خورند یا چون حوادث طبیعی پیش آید از هم می پاشد و در نبردهای اجتماعی استقلال خود را ازدست می دهد . از این روست که برای امت اسلامی جهاد بهتر از شانه خالی کردن از پیکار است .

مردم باید به حقیقت جهاد پی ببرند و این نکته را دریابند که در جهاد هر سودی که هست به خودشان باز می گردد. اگر به این معنای آگاه شوند به فداکاری و جانبازی در راه هدف عالیه خویش خو می گیرند. جاهلان در کل تاریخ می خواستند که جهاد یک سفر نزدیک باشد با غنایم بسیار اگر چنین می بود آنان در زمره نخستین مبارزان می بودند ولی جهاد کاری دشوار بودو آنان تن به کارهای دشوار نمی دادند بر هر انسانی واجب است که بکوشد تا از آن کسانی نباشد که خدای تعالی به دروغگویی شان آگاه است و این کوشش و تلاش باید با اخلاص در عمل توام باشد به قدر توان به مقدار کوشش و تلاش خویش در راه خدا بیفزاید .

انتهای متن