فداکاری وجانبازی راه پیروزی جامعه

فداکاری وجانبازی راه پیروزی جامعه

بحث قرآن درباره ی آمادگی های معنوی برای جنگیدن با کفار است ؛ در بعضی آیات مومنان سخت از آن بیم داده می شوند که به فکر تسلیم شدن به کفار بیفتند، چه, اینان به چیزی جز آن راضی نخواهند شد که مومنان به حالت سابق خود بازگردند و همه دستاوردهای رسالتی خود رااز کف بدهند و در ایات دیگرحکایت از آن است که خدا مولی و یاری دهنده ی شماست و دربرخی دیگرمی گوید که کافران از روبه رو شدن با شما بیمناک اندو بازگشت آنان به آتش است . در آیات بعد ، قرآن مثالهایی برای این مطالب می زند که در آن ها مسلمانان به پیروزی دست یافته اند ولی آنان را به خیال خود وا نمی گذارند که در رویاها بمانند بلکه مثالی از شکست و سبب های آن را می آورد که برجسته ترین ان ها ناتوانی روانی معنوی و اختلاف نافرمانی است و یادشان می اورد که خدا با وجود یاری خود تاییدشان کرد و چنان شد که امنیت خاطر و میل به خواب آنان را فرا گرفت و به یاری خداوند اطمینان پیدا کردند.

ولی گروهی دیگر نیز در میدان جنگ بودند که گرفتار خسارت شدند و درباره ی ارزش های رسالتی به شک و تردید افتادند و گفتند که اگر پیروزی از آن ما بودپس با کشته دادن زیان دیدیم ؟ و پس ازآن قرآن فلسفه کشته دادن ها ، جانبازی ها و زیان ها را بیان می کند و سبب های تربیتی شکست خوردن این گروه و دیدن زیان های کوچک را آشکار می سازد و می گوید : که این امر به زمان پیش از جنگ ارتباط پیدا می کند که در آن افراد این طایفه و گروه به گناهکاری می پرداختند وهنوز ایمان چنان که لازم است در قلب هایشان برای رویارویی با فداکاری ها رشد نکرده بود .

پس قرآن مومنان را از آن برحذر می دارد که درباره زیان های وارد شده به ایشان توجه فراوان نداشته باشند و آن ها را بزرگ نکنند و می گوید : امکان آن وجود داشت که کشته شدگان به سببی دیگر از دنیا بروند در صورتی که اکنون برای زنده نگاه داشتن رسالت به سوی رحمت خدا شتافته اند که به زودی ایشان و همه ی مردگان برای حساب در کنار یکدیگر جمع می کند . آنان دشمنان از مسلمانان این را نمی خواهند به جاهلیتی بازگردند که خدای متعال از آن بیرونشان آورد و در این کار خسارتی جبران ناپذیر برای امت است . خداوند کسی را که به یاری او برخیزد یاری می کند ، اما اگر مومنان سستی نشان دهند و اختلافات در حیاتشان زیاد شود و از اطاعت فرمانده سرباز زنند ، شایستگی پیروز شدن ندارند و گرفتار شکست می شوند و شکست گونه ای از امتحان است و قهرمانان در هنگام شکست شناخته می شوند.

شرایط پذیرفتن جهادازسوی مردم

1 میان او و دشمن از جهت روانی جدایی باشد

2 پیکار جو برای فداکاری آمادگی داشته باشد و شهادت را به عنوان یک موهبت بپذیرد.

3 در تهیه ی وسایل جهاد بکوشد و این بعضی از موضوعاتی است که سیاق سوره توبه از آن سخن می گوید . افزون بر این به هدف های انسانی جهاد آگاه باشد تا مباد که به جای جهاد در راه خدا به صورت انسانی کینه توز درآید.

انتهای متن/ نویسنده: امیر حسین گودرزی