اينان نيز در زمره شهيدان هستند.


اينان نيز در زمره شهيدان هستند


    در فرهنگ اسلامي علاوه بر گروه‌هاي يادشده كه به مقام شهادت مي‌رسند، افراد ديگري نيز مشمول اين افتخار بزرگ مي‌شوند كه به چند مورد آن اشاره مي‌كنيم:

    1. ثابت قدمان بر عقيده حق و اعتقاد به وجود امام مهدي(عج) در دوران غيبت

    امام سجاد مي‌فرمايد: «كسي كه در زمان نهان‌زيستي قيامگر (و امام قائم) ما بر ولايت ما پايدار بماند (و نلغزد و به دايره ولايت اهرمنان نپيوندد) خدايش پاداش هزار شهيد از شهيدان بدر و احد مرحمت مي‌فرمايد». امام حسين(ع) نيز فرمودند: «آن كس كه در دوران نهان‌زيستي مهدي (فرزند امام حسن عسگري) بر آزارها و تكذيب‌هاي مخالفان پايداري و مقاومت نمايد به منزله مجاهدي است كه مسلحانه در كنار رسول خدا (با دشمنان خدا) جهاد مي‌كند».

    2. طالبان علم: پيامبر اكرم(ص) فرمود: اذا جاء الموت لطالب العلم مات و هو شهيد. «زماني كه مرگ طالب علمي فرا رسد و بميرد شهيد مرده است» و نيز فرمودند: «آنگاه كه طالب علمي را در حال دانش‌پژوهي، مرگ دريابد شهيد مرده است».

    و نيز فرمود: «مرگ شخص غريب» (كسي كه در ميان بيگانگان از عقيده و دور افتادن از ميهن اسلامي جان سپارد) مرگ شهادت است و كسي كه در غربت (و در ميان بيگانگان از عقيده حق و يا در كشورها و اماكن بيگانه از اسلام و مسلمين) جان سپارد شهيد مرده است.

    3. مدافع حقوق خاندان و نواميس نيز اجر شهيد دارد.

    4. پاسداران مال و دارايي خود نيز اجر شهيد دارند.