گزارش از همراهی با جهادگران جوان در روستاهای «قلعه گنج» کرمان
توضیحات

روستاهایی غریب که برای برخی از مسئولان ناآشنا مانده است.